Refibo

REFIBO-lijst van aftrekbare kosten (inkomstenbelasting en btw)

a. Onthaal- en receptiekosten

Algemene regel:

 • Inkomstenbelastingen: 50% aftrekbaar;
 • Btw: niet aftrekbaar.

Aandachtspunt: onderscheid met reclamekosten!

Soort Inkomsten-belastingen BTW
Demonstratiekosten met eventuele uitdeling van handelsstalen en degustatiekosten voor eigen geproduceerde of verkochte goederen 100 % aftrekbaar 100 % aftrekbaar
Bloemen voor de uitrusting of versiering van bedrijfslokalen

100 % aftrekbaar indien bureelruimte
50 % aftrekbaar indien ontvangstruimte voor derden

100 % aftrekbaar.
Ook voor goederen ter uitrusting (bv. meubels) en versiering (bv. bloemen) van burelen, wacht- en ontvangstzalen.

Promotie-evenementen zoals productlanceringen, opendeurdagen, demonstratiedagen

50 % aftrekbaar
100 % aftrekbaar voor de eigenlijke kosten m.b.t. showroom: afschrijving gebouw, lonen personeel, afschrijving meubilair…
100% aftrek voor kosten van de goederen en promotieartikelen
Btw-arrest Cassatie (zie btw) werkt niet door op vlak van directe belastingen (Mondelinge vraag nr. 8743 Chabot, 16 november 2005 - Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 72, blz. 10-11)
Het Hof van beroep te Gent besliste dat de kosten in verband met een circusvoorstelling in een tentencomplex met één ingang die toegang gaf tot de verkoopstanden van een handelsbeurs volledig aftrekbaar zijn gezien dit om reclamekosten gaat. (Uitspraak van het Hof van Beroep te Gent - 24 januari 2012)

Het Hof van Cassatie heeft zich in het Sanoma-arrest als volgt uitgesproken (8 april 2005, zie www.cassatie.be):

 • De uitsluiting van het recht op aftrek voor onthaalkosten dient strikt geïnterpreteerd te worden en beperkt zich tot de kosten die enkel bedoeld zijn om 'een algemeen gunstige sfeer ten overstaan van de onderneming te creëren'. De btw op deze kosten is niet aftrekbaar.
 • indien daarentegen de gedane kosten 'de directe verkoop beogen of worden gemaakt met het oog op de publiciteit voor welbepaalde producten en/of diensten', gaat het om publiciteitskosten die recht op aftrek van btw genieten.
 • Voor promotie-evenementen waarvan het publicitaire karakter bewezen kan worden, kan het recht op aftrek dus verdedigd worden in het licht van bovenvermeld arrest.
 • Het Hof van Beroep van Gent heeft op 14 februari 2006 ook duidelijkheid gecreëerd rond het verschaffen van logies, spijzen en drank: deze zijn ook 100% aftrekbaar als ze kaderen in een evenement dat meer beoogt dan alleen het creëren van een algemeen gunstige atmosfeer.
Receptiekosten voor het geheel van het personeel georganiseerd ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, nieuwjaar, patroonsfeest, pensionering, … 100 % aftrekbaar indien éénmaal per jaar georganiseerd voor alle personeelsleden en geringe waarde per personeelslid (tenzij voor pensionering).

Inzake btw geldt het volgende onderscheid:

 1. Feest of receptie wordt voor het geheel verzorgd door de onderneming zelf (bereiding, opdiening van spijzen en dranken door eigen personeel): volledig aftrekbaar;
 2. Opdiening door een restauranthouder of traiteur van spijzen en dranken die door het personeel van de onderneming werden bereid: aftrek van btw op spijzen en dranken, geen recht op aftrek op de factuur van de restauranthouder of de traiteur;
 3. Opdiening door de restauranthouder of de traiteur van spijzen en dranken die hij bereid heeft met behulp van goederen die door de onderneming werden gekocht of onttrokken: idem 2;
 4. Opdiening door een restauranthouder of traiteur van spijzen en dranken die hij met eigen goederen heeft bereid: aftrek volledig uitgesloten.
  Opmerking: geen recht op aftrek indien echtgenoten aanwezig zijn.
Huwelijksreceptie of huwelijksfeest

50% aftrekbaar van beroepsmatig deel van receptiekosten en 69% aftrekbaar van beroepsmatige deel van restaurantkosten
Veelal een feitenkwestie. Rechtbanken oordelen niet eenduidig.
Hof van beroep (Gent), 17 juni 2008: “De belastingplichtige die zijn bijdrage in de kosten van het huwelijksfeest wil aftrekken, moet het bewijs leveren dat de kosten gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.”

Gastenboek laten invullen door alle aanwezigen die uitgenodigd zijn “met het oog op het bestendigen, onderhouden of tot stand brengen van goede zakelijke betrekkingen.”

Btw niet aftrekbaar
Waakhonden voor en in de onderneming 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar
Pleziervaartuigen of boten 50% aftrekbaar Niet aftrekbaar
Hostess op handelsbeurs 100% aftrekbaar (verplicht publicitair karakter) 100% aftrekbaar
Het inrichten van een modeshow: Kosten gebouw, huur, reclamekosten… Kosten van onthaal zoals eten, drank…

100% aftrekbaar
69% aftrekbaar

100% aftrekbaar
Algemene regel

Kosten, bijdragen en lidgelden van serviceclubs zoals Rotary, Lions… Niet aftrekbaar, tenzij aangetoond wordt dat het lidmaatschap vereist is ‘om contacten te leggen en relaties te onderhouden waaruit belastbare beroepsinkomsten kunnen voort-komen’. Dan is 50% aftrekbaar als representatiekost. Meestal niet van toepassing
Autocarreizen en bijhorende attracties (uitgezonderd met personeel) 50% aftrekbaar Algemene regel
Autocarreizen om mogelijke klanten op te halen om hen rechtstreeks naar de verkoopinrichting van het bedrijf te verplaatsen 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar

 

 b. Restaurantkosten

Algemene regel:

 • Inkomstenbelastingen: 69% aftrekbaar;
 • Btw: niet aftrekbaar.

Aandachtspunten:

 • Enkele uitzonderingen: de btw is in sommige gevallen voor 100 % aftrekbaar;
 • Plaats van de btw in buitenland: BTW-regels van het land in kwestie volgen.
Soort Inkomsten-belastingen Btw
Restaurantkosten in het weekend en op feestdagen 69 % aftrekbaar indien het beroepskarakter bewezen is Niet aftrekbaar
Restaurantkosten buitenland 69 % aftrekbaar
 • Afhankelijk van het land in kwestie;
 • Btw buitenland (als aftrekbaar in dat land) kan u terugvragen aan de Btw-administratie van dat land via 8e btw-richtlijn (EU-land), via de 13e btw-richtlijn (niet-EU-land).
Restaurantkosten van het personeel n.a.v. opdrachten buiten de onderneming en een minimumprestatie van 5 uur per dag 100 % aftrekbaar 100 % aftrekbaar indien correcte factuur op naam van de onderneming (btw- bon is onvoldoende)
Vertegenwoordigers in de voedingssector in een leverancier- klant relatie t.g.v. een diner met een mogelijke klant alsook demonstratiekosten en degustatiekosten. Uitgesloten: vertegenwoordigers in gist, bloem, verbeteraars en rookartikelen. 100% aftrekbaar Niet aftrekbaar
Verstrekken van sociale maaltijden aan het personeel in bedrijfsrestaurants

100 % aftrekbaar als personeel min. € 1,09 betaalt.
Betaalt hij minder, dan is € 1,09 vermindert met hetgeen hij betaalt niet aftrekbaar per maaltijd.

De onderneming wordt geacht de activiteit van restauranthouder te vervullen:

 • btw verschuldigd over verstrekken van maaltijden;
 • btw 100 % aftrekbaar op de uitgaven
Maaltijden in bedrijfsrestaurant voorbehouden aan kaderleden of zakenrelaties

69 % aftrekbaar
Indien volledige kostprijs wordt doorgerekend aan de verkrijger: 100 % aftrekbaar

Kaderleden: volgen de regeling voor personeelsleden.
Zakenrelaties:

 • indien geen vergoeding wordt gevraagd: btw niet aftrekbaar of belastbare onttrekking aangeven;
 • indien vergoeding wordt betaald: btw verschuldigd over vergoeding en recht op aftrek van de btw.
Restaurantkosten voor het geheel personeel in een hotel (buiten het eigen bedrijf) ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar,patroonsfeesten, pensionering, huldiging...

69% aftrekbaar voor de restaurantkosten

100% aftrekbaar voor de overige kosten, voorwaarden:

 • georganiseerd voor alle personeelsleden;
 • van geringe waarde voor het personeel met een sociaal karakter;
 • geen exclusief karakter
 Btw niet aftrekbaar
Restaurantkosten in het kader van een seminarie, studiedag, colloquium…  

69 % aftrekbaar indien deze restaurantkosten op de factuur zijn afgezonderd van de andere kosten ( 100% aftrekbaar) m.b.t. het seminarie
Zonder uitsplitsing, gevaar dat volledige factuur aan aftrekbeperking wordt onderworpen

 

Btw op de lunch niet aftrekbaar
Btw op seminarie zelf wel aftrekbaar indien afzonderlijk vermeld

 Restaurantkosten begrepen in hotelrekeningen  

69 % aftrekbaar indien restaurantkosten duidelijk gesplitst zijn op de hotelrekening
Indien er geen uitsplitsing is gebeurd, gevaar dat volledige rekening aan aftrekbeperking wordt onderworpen

 

Btw niet aftrekbaar, uitgezonderd:
1) maaltijdkosten gemaakt door personeelsleden die buiten de onderneming belast zijn met een levering of een dienstverrichting;
2) maaltijdkosten worden als dusdanig doorgerekend.
Voorwaarde: de onderneming moet beschikken over een geldige, originele factuur op haar naam.

 Restaurantkosten bij culturele of sportieve manifestaties  

69 % aftrekbaar voor de benuttigde dranken en spijzen bij business seats en loges.
De kosten van toegangs-kaarten en abonnementen op culturele en sportieve manifestaties (ook in loges of business seats) die ondernemingen aan zakenrelaties schenken, worden gelijkgesteld met reclamekosten en zijn 100 % aftrekbaar (voorwaarde: naam onderneming moet duidelijk aanwezig zijn).

 

Btw niet aftrekbaar
Btw 100% aftrekbaar

 Doorgerekende kosten  

69 % voor de uiteindelijke bestemmeling (verplicht afzonderlijke melding op factuur).
100 % aftrekbaar bij de uitreiker mits vermelding op factuur.

 

Btw niet aftrekbaar voor de uiteindelijke bestemmeling (cliënt)
Btw 100% aftrekbaar

 Gratis drank bij de opening van een café of restaurant  69% aftrekbaar  Btw niet aftrekbaar
Gratis drank bij een maaltijd in een restaurant (gevraagde prijs inbegrepen het drankje) 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar

c. Relatiegeschenken

Algemene regel:

 • Inkomstenbelastingen: 50 % aftrekbaar;
 • Btw: niet aftrekbaar tenzij kostprijs excl. btw< € 50.

Aandachtspunten:

 • Het geschenk moet in zijn geheel bekeken worden. Drie flessen wijn als geschenk voor één persoon mogen dus samen max. € 50 bedragen om 100 % btw-aftrekbaar te zijn;
 • De niet-aftrekbare btw is wel fiscaal aftrekbaar.
Soort Inkomsten-belastingen  btw
Tabaksproducten en geestrijke dranken (+ 22°) 50 % aftrekbaar Btw niet aftrekbaar, tenzij de geestrijke dranken bestemd zijn voor wederverkoop, om te verwerken in spijzen en dranken voor wederverkoop of verwerkt te worden in spijzen en dranken om ter plaatse te worden gebruikt
Wijnen en aperitieven 50 % aftrekbaar Algemene regel
Geschenken aan personeel (individueel personeelslid) 50% aftrekbaar, niet- aftrekbare btw inbegrepen Btw niet aftrekbaar
Geschenken ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, patroonsfeesten, verjaardagen, enz. aan alle personeelsleden in natura of speciën (cadeau-, surprise-, boeken-, sport-, cultuur- of filmcheques, aankoopbonnen...)

Is aftrekbaar :
€ 35 per jaar en per werknemer
Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, mag een aanvullend bedrag van maximaal € 35 per jaar worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer

Btw aftrekbaar indien:

 • voldaan is aan de algemene regel (< € 50);
 • van collectieve aard (aan alle personeelsleden die ervoor in aanmerking komen);
 • de geschenken aangemerkt worden als sociaal voordeel voor de inkomstenbelastingen.
Geschenken ter gelegenheid van een eervolle onderscheiding en pensionering aan een werknemer in natura of speciën (cadeau-, surprise-, boeken-, sport-, cultuur- of filmcheques, aan-koopbonnen…).

Is aftrekbaar: maximaal € 105 per jaar en per werknemer
Bij pensionering mag er een aanvullend bedrag van max. € 35 per volledig dienstjaar toegekend worden met een absoluut max. van € 875 op het vlak van de sociale zekerheid.

Btw aftrekbaar indien:

 • voldaan is aan de algemene regel (< € 50);
 • van collectieve aard (aan alle personeelsleden die ervoor in aanmerking komen);
 • aangemerkt worden als sociaal voordeel voor de inkomstenbelastingen.
Daguitstappen (reizen autocar) met personeel 100 % aftrekbaar 100 % aftrekbaar
Daguitstappen (reizen autocar) met gepensioneerd personeel Niet aftrekbaar (privatief karakter) Niet aftrekbaar
Kleine publicitaire geschenken van postorderbedrijven

100 % aftrekbaar indien dit samen met de aankopen aangeboden werd aan de klanten
50% aftrekbaar indien geen naam of reclametekst is aangebracht

Afhankelijk van specifieke situatie (opgepast voor de regeling omtrent gezamenlijk aanbod)
Tombolageschenken en toegelaten loterij 100 % aftrekbaar Niet aftrekbaar
Geschenken tijdens buitenlandse zakenreis

100 % aftrekbaar
Geen belang of de geschenken in België of in het buitenland aangekocht zijn

Algemene regel
Sponsoring met publiciteit 100% aftrekbaar indien in ruil publiciteit verkregen wordt 100% aftrekbaar indien gewone btw-plichtige

 

d. Autokosten

Algemene regel:

Inkomstenbelasting:

 • Personenbelasting: 75% van de beroepsmatige uitgaven;
 • Woon-werkverkeer: beperkt tot € 0,15/km;
 • Vennootschapsbelasting: in functie van de CO2-uitstoot

 

Voor nieuwe wagens aangekocht vanaf 01/04/2007 en vanaf 01/04/2008 voor heel het wagenpark:
Diesel Benzine Aftrek
< 105g < 120g 90%
105 – 115g 120 – 130g 80%
116 – 145g 131 – 160g 75%
146 – 175g 161 – 190g 70%
> 175g > 190g 60%

 

Vanaf 1 januari 2010:
Diesel Benzine Elektrisch Aftrek
    0g 120%
< 60g < 60g   100%
60 – 105g 60 – 105g   90%
106 – 115g 106 – 125g   80%
116 – 145g 126 – 155g   75%
146 – 170g 156 – 180g   70%
171 – 195g 181 – 205g   60%
> 195g > 205g   50%

 

Btw aftrekbaar ten belope van het beroepsmatig gebruik, tot max. 50%.

Aandachtspunten:

 • Onderscheid personenwagens en (lichte) vrachtwagens, bestelwagens, moto’s...;
 • Brandstofkosten vanaf aanslagjaar 2011 zowel bij vennootschappen als bij natuurlijke personen 75 %.
Soort Inkomsten-belastingen btw
Niet-aftrekbare btw Algemene regel N.v.t.
Onderhoud en herstelling Algemene regel Max. 50 % aftrekbaar
Herstellingskosten na ongeval Algemene regel (al dan niet beroepsmatige verplaatsing is niet van belang) Max. 50 % aftrekbaar
Autoveiligheid, kosten voor autokeuring Algemene regel Max. 50 % aftrekbaar
Pechverhelping (touring wegenhulp…) Algemene regel Max. 50 % aftrekbaar
Carwash Algemene regel Max. 50% aftrekbaar (factuur)
Tolgelden (bv. Liefkenshoektunnel), overzet en autowegentaksen Algemene regel 100% aftrekbaar
Toebehoren zoals airco, alarm, lpg- installaties en gps Algemene regel Max. 50 % aftrekbaar (deze beperking geldt niet voor mobiele gps- toestellen)

Gsm, mobilofoon
Handsfree kit en eventuele installatiekosten

100 % aftrekbaar
Algemene regel

100 % aftrekbaar
50 % aftrekbaar

Het aanbrengen van publiciteit, reclameteksten (d.m.v. verf of niet- afneembare panelen) Algemene regel 100 % aftrekbaar
Financieringskosten 100 % aftrekbaar N.v.t.
Leasingkosten of huur/renting

Algemene regel
Financiële lasten van bedrijfsvoertuigen: 100 % aftrekbaar als contracttermijn minimum 24 maanden én afzonderlijke vermelding op factuur

Max. 50 % aftrekbaar
Doorberekende kosten

Uitreiker factuur: algemene regel
Ontvanger factuur: 100% aftrekbaar (ook indien de autokosten afzonderlijk vermeld worden)

Max. 50 % aftrekbaar
Max. 50% aftrekbaar of 100% aftrekbaar indien niet afzonderlijk vermeld op de factuur en in het kader van een geheel van prestaties (bijzaak bij hoofdhandeling)

Winst op de verkoop

Beperkt belastbaar % =
Totaal van de voor verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen
/Totaal geboekte afschrijvingen
(de gespreide taxatie is mogelijk als > 5 jaar in gebruik en herbelegging-voorwaarde)

N.v.t.
Verlies op de verkoop

Beperkt aftrekbaar % =
Totaal van de voor verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen
/Totaal geboekte afschrijvingen

N.v.t.
Benzine, diesel, lpg (verbruik) 75 % aftrekbaar voor het beroepsgedeelte max. 50 % aftrekbaar
Tanken met bancontact of tankkaart mits aflevering van (vereenvoudigde) factuur 75 % aftrekbaar voor het beroepsgedeelte Max. 50 % aftrekbaar
Additieven van brandstof (bv. antistollingsmiddelen) 75 % aftrekbaar voor het beroepsgedeelte Max. 50 % aftrekbaar
Kosten voor het opslaan van brandstof (voorraadtanks, pompen...) 100 % aftrekbaar 100 % aftrekbaar
Gewone parkingkosten Algemene regel 50 % als factuur (niet op bonnen)

Aanleg parking
(eigen auto)

100 % aftrekbaar 100 % aftrekbaar
Parking, betaaltickets voor klanten en personeel 100 % aftrekbaar 100 % aftrekbaar (≠ onthaalkost)
Terugbetaling van autokosten aan werknemers, zaakvoerders en bestuurders

30% wordt verondersteld brandstof te vertegenwoordigen (dit is 75% aftrekbaar)
De overige 70% volgt de algemene regel4
100% aftrekbaar als VAA of terugbetaling kosten woonwerk (vermelding op loonfiche)

N.v.t.
Taxikosten (beroepsmatige verplaatsingen) 75 % aftrekbaar 100 % aftrekbaar
Gewone autohuur en vervangwagen

Algemene regel of
100% aftrekbaar wanneer voertuigen uitsluitend aan derden worden verhuurd (in hoofde van een garagebedrijf)

Max. 50 % aftrekbaar
Huur garage Algemene regel 100% aftrekbaar
Buitenlandse autokosten Algemene regel Eventueel te recupereren in het buitenland
Belasting op de inverkeerstelling Algemene regel N.v.t.

e. Boetes

Algemene regel:

 • Inkomstenbelastingen: niet aftrekbaar;
 • Btw: niet van toepassing.

Aandachtspunt:

 • In sommige gevallen zijn boetes wél aftrekbaar!
Soort Inkomsten-belastingen btw
Proportionele boetes btw (boetes die worden uitgedrukt in een percentage van een welbepaalde berekeningsbasis) 100% aftrekbaar N.v.t.
Niet-proportionele boetes btw Niet aftrekbaar N.v.t.
Verkeersboetes en minnelijke schikkingen Niet aftrekbaar N.v.t.
Verkeersboetes van personeel

Niet aftrekbaar
(echter: 100 % aftrekbaar als deze opgenomen wordt als een voordeel van alle aard (VAA) op de fiche van de werknemer)

N.v.t.
Schadevergoeding ingevolge dronkenschap Niet aftrekbaar N.v.t.
Parkeren met dagtarief Dit zijn autokosten. N.v.t.
Retributie bij foutief parkeerbonnetje Volledig aftrekbaar N.v.t.

f. Sociale voordelen

Algemene regel:

 • Niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting;
 • Btw niet aftrekbaar indien de uitgaven een privatief karakter hebben, wel aftrekbaar ingeval van collectieve aard.
Soort Inkomsten-belastingen btw
Maaltijdcheques Tussenkomst van de werkgever is aftrekbaar ten belope van € 1 voor zover oa. de maximale werkgeverskost niet meer bedraagt dan € 5,91 (dit kan niet gecumuleerd worden met een onkosten-vergoeding voor een maaltijd voor dezelfde dag) N.v.t.
Gratis bedeling van koffie, thee, soep, water, fruitsappen, bier… gratis en collectief aan het personeel 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar
Gratis woon-werkverkeer per autocar voor personeelsleden 120% aftrekbaar 100% aftrekbaar
Gezelschapsreizen van max. 1 dag voor het personeel 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar (indien collectief sociaal voordeel)
Specifieke beroepsopleiding voor personeel 100% aftrekbaar (duidelijke band met het uitgeoefende beroep is vereist) 100% aftrekbaar
Occasioneel gebruik van accommodatie van de onderneming door personeelsleden voor sport, cultuur of vrijetijdsbesteding 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar (indien collectief sociaal voordeel)
Huwelijkspremie (in natura, in contanten of in betaalbons) 100% aftrekbaar zolang de premie niet hoger is dan € 200. Ook geldig n.a.v. een verklaring van wettelijk samenwonen. N.v.t.
Bedrijfsfiets 120% aftrekbaar. Zowel de kost van de aankoop van de fiets zelf als de gerelateerde kosten, herstellingskosten, kosten bouw fietsstalling en onderhoudskosten. Aftrekbaarheid beperkt to beroepsgebruik
Sport- en cultuurcheques

Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemer (wn) onder voorwaarden:

 • individuele overeenkomst of toekenning vervat in cao;
 • cheques op naam van WN;
 • cheques 15 maand geldig (van 1 juli tot 30 september);
 • totaal bedrag max. € 100 per jaar per WN;
 • niet in geld omwisselbaar;
 • niet ter vervanging van loon.

Niet aftrekbaar voor werkgever

N.v.t.
Ecocheques

Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemer (wn) onder voorwaarden:

 • individuele overeenkomst of toekenning vervat in cao;
 • overeenkomst bepaalt hoogste nominale waarde per cheque (max. € 10) en frequentie van toekenning gedurende 1 kalenderjaar;
 • cheques op naam van wn;
 • cheques max. 24 maand geldig;
 • enkel voor aankoop producten en diensten met ecologisch karakter;
 • totaal bedrag max. € 250 per jaar per wn;
 • niet in geld omwisselbaar.
 • niet ter vervanging van loon

Niet aftrekbaar voor werkgever.

N.v.t.

g. Overige kosten

Soort Inkomsten-belastingen btw
Werkkledij

Kosten voor aankoop, was, onderhoud, droogkuis en herstellingen aan specifieke werkkledij: 100 % aftrekbaar

Specifieke werkkledij = kledij die door de reglementering op de arbeidsbescherming of door een collectieve arbeidsovereenkomst als werkkledij wordt opgelegd of die als bijzondere kledij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid wordt gedragen, daaraan is aangepast en wegens de aard van de beroepswerkzaamheid verplicht, noodzakelijk of gebruikelijk is Bv. werkschoenen met stalen tip, toga, schorten, overall, doktersjas, helm, uniform, glitterpakken van entertainers, sportuitrusting van de beroepssporter of turnleraar …

Kledij die in het privéleven doorgaans als stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij wordt aangemerkt en als zodanig dient, is voor aftrekbaarheid van de inkomstenbelastingen uitgesloten

100 % aftrekbaar

De btw op stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrije- tijdskledij kan in bepaalde gevallen wél aftrekbaar zijn, nl. als deze kledij enkel wordt gebruikt voor de beroepsactiviteit van de btw- belastingplichtige.

Zo kan een maatpak voor een bedrijfsleider btw- aftrekbaar zijn als hij dit pak enkel tijdens zijn btw- belastbare werkzaamheden draagt. Veelal wordt de btw- aftrekbaarheid voor een dergelijk gebruik door de btw- administratie echter verworpen.

Het is aangewezen op de factuur (ten gevolge van aankoop of herstelling van werkkledij) duidelijk te omschrijven waarover het gaat: welke werkkledij (overall, helm…) en het % beroepsgebruik ervan.

Bijdragen en lidgelden van beroepsorganisaties

100 % aftrekbaar
Kosten van serviceclubs: zie onthaal- en receptiekosten

Meestal niet van toepassing
Giften aan verenigingen van politieke partijen Niet aftrekbaar N.v.t.
Verzekering inkomensverlies 100 % aftrekbaar N.v.t.
Hospitalisatieverzekering Niet aftrekbaar N.v.t.
Onroerende voorheffing

Bedrijfsmatig gedeelte
100% aftrekbaar

N.v.t.
Aankoopkosten op terreinen of gronden (notariskosten, schattings-kosten...) Keuze om onmiddellijk en 100 % in aanmerking te nemen als beroepskosten of af te schrijven. Btw op eventuele kosten is 100 % aftrekbaar
Overname van handelshuur of verwerving van het recht een handelspand te mogen gebruiken of drempelvergoeding Afschrijfbaar op minimum vijf jaar N.v.t.
Telefoonkosten: terugbetaling aan werknemers 100 % aftrekbaar indien opgave als kosten eigen aan de werkgever, te vermelden op fiche 281 Niet aftrekbaar als de factuur door het telecombedrijf opgemaakt is op naam van de werknemer
Gsm abonnement Aftrekbaar in de mate (%) van het beroepsgebruik Aftrekbaar in de mate (%) van het beroepsgebruik
Vakliteratuur 100 % aftrekbaar indien de uitgaven nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep. De uitgaven die niets te maken hebben met het uitgeoefende beroep zijn derhalve niet aftrekbaar 100 % aftrekbaar als de uitgaven nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep. De uitgaven die niets te maken hebben met het uitgeoefende beroep zijn dan ook niet aftrekbaar.
Ziekenkas – bovenwettelijke premies Niet aftrekbaar N.v.t.
Occasioneel gebruik van vergaderzaal of infrastructuur: bijv. fitnessruimte 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar
Laatste revisie
01/07/2016 15u22

Meer info