Refibo

Is een financieel plan verplicht wanneer u wilt starten?

Wilt u zekerheid over de financiële slaagkans van uw onderneming? Is het duidelijk hoever u met eigen middelen komt en hoeveel u extern moet vinden? Een financieel plan is een uitmuntende indicator. Zie het opstellen van een financieel plan niet enkel als een verplichting bij het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, maar als een moment om eens goed stil te staan bij de kosten, opbrengsten, de nodige middelen en financiële toestand van de onderneming.

Gedetailleerd overzicht. Een financieel plan is een gedetailleerd overzicht van de nodige financiële bronnen en behoeften in de eerste jaren van een vennootschap of bij de opstart van een nieuw project. Het plan moet ervoor zorgen dat de voorziene financiële verbintenissen kunnen nagekomen worden. Tegelijk wordt het maatschappelijk kapitaal van de onderneming (in oprichting) gestaafd.

Wettelijk verplicht? Een financieel plan is enkel verplicht voor de vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid, zoals onder meer de BVBA en de NV. Het financieel plan dient te worden voorgelegd aan de notaris wanneer de oprichtingsakte van de betreffende vennootschap zal worden verleden.

Sterk aan te raden. Voor de vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid of voor een éénmanszaak is het niet verplicht om bij de oprichting een financieel plan op te stellen. Toch valt het aan te raden dat iedereen een financieel plan opmaakt (of laat opmaken) alvorens van start te gaan.

Tip! Het is steeds nuttig en noodzakelijk om na te gaan of het opstarten van een onderneming of project financieel haalbaar is.

Potentiële investeerders. Een financieel plan bewijst ook zijn nut bij het overtuigen van investeerders. Potentiële investeerders zullen sneller over de brug komen wanneer ze zien dat een ondernemer een rendabel en onderbouwd project heeft opgezet.

Inhoudelijke vereisten. Een financieel plan bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

  • de balans:

De balans geeft weer hoeveel (geldelijke) middelen er nodig zijn om een onderneming op te starten, de financieringsbehoefte. Deze middelen kunnen zowel intern als extern worden verworven.

  • de resultatenberekening:

De resultatenrekening biedt een overzicht van alle opbrengsten en kosten en van het uiteindelijke geschatte resultaat (excl. btw).

  • de cashflow:

De cashflow of kasstroom is het geld dat een onderneming werkelijk in handen heeft. De cashflow is met andere woorden het resultaat van de in- en uitstroom van liquide middelen.

Break-even point. De projecties van het volledige financieel plan moeten tot minstens na het break-even point worden opgesteld. Deze rendabiliteitsdrempel geeft het moment weer waarop de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten en met andere woorden de winst nihil is.

Financieringsbronnen. Van zodra de cijfers zijn opgemaakt, is het duidelijk hoeveel middelen er nodig zijn. De volgende vraag die dan beantwoord moet worden, is hoe u aan uw financieringsmiddelen zal geraken?

Afhankelijk van het stadium waarin uw onderneming zich bevindt, kunnen er verschillende mogelijkheden worden aangereikt. Bij de opstartfase van een onderneming wordt er voornamelijk teruggegrepen naar eigen spaargelden en steun van familie. Naderhand wordt de waaier aan mogelijkheden breder: overheidssteun, leasing, banklening, durfkapitaal, beurs, etc.

In het financieel plan wordt opgenomen welke middelen er zullen worden ingezet en voor welke behoefte ze worden aangewend.

Financieel vs. businessplan. Een financieel plan staat niet synoniem voor een businessplan. Een businessplan is ruimer dan een financieel plan.

Een businessplan maakt namelijk duidelijk of een vooropgesteld idee of de opstart van een onderneming in haar geheel haalbaar is. Een financieel plan daarentegen is een gedetailleerd overzicht van de nodige financiële bronnen en behoeften.

Let op! Ondanks dat de cijfers van een financieel plan gebaseerd zijn op adequate onderstellingen, is het mogelijk dat er in realiteit toch nog verschillen zullen optreden.

REFIBO. REFIBO zorgt graag samen met u voor de opmaak van uw financieel plan.

Documentatie

Boek 9 van de reeks Meer dan cijfers en letters “Uw onderneming: fit en online”.

Laatste revisie
07/02/2018 13u54

Publicatie datum
07/02/2018 13u54

Meer info