Refibo

Nieuws archief 20091
2
3
...
4
>

 • De “BVBA-starter”, een alternatief voor de Limited?
  donderdag 10/12/2009 Update: 10/12/2009

  Sinds 1 juni 2010 is er een nieuwe vennootschapsvorm in voege. De BVBA-starter is een BVBA, waarvoor er slechts een oprichtingskapitaal van € 1 vereist is. Nadat er drie jaar verstreken zijn, zijn de vennoten echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap voor het verschil tussen het werkelijke kapitaal en € 18 550. Als het kapitaal € 1 is, wil dit dus zeggen dat de schuldeisers van de vennootschap elk van de vennoten persoonlijk kunnen aanspreken ten belope van €…

 • BTW-hervorming vanaf 1 januari 2010
  donderdag 03/12/2009 Update: 03/12/2009

  Op Europees niveau zijn er verschillende wijzigingen in de BTW-regeling ingevoerd die in werking treden op 1 januari 2010. Intracommunautaire dienstverrichtingen. Vanaf 2010 zijn er twee algemene regels voor de plaatsbepaling van intracommunautaire dienstverrichtingen: Verricht een BTW-belastingplichtige aan een andere BTW-belastingplichtige een intracommunautaire dienst, dan is de plaats van de dienst deze waar de ontvanger gevestigd is. Dit is de B2B regel(Business to Business) …

 • Maakt uw vennootschap privékosten? Niet als het loon is!
  donderdag 03/12/2009 Update: 03/12/2009

  Uw vennootschap voert herstellingen uit aan uw buitenverblijf. Vanzelfsprekend weigert de fiscus de aftrekbaarheid van deze kosten, aangezien deze kosten niets te maken hebben met de maatschappelijke activiteit van de vennootschap. Maar wat als u zich privé laat belasten op een voordeel van alle aard voor het genot van deze herstellingen? Dan maken deze herstellingen loon uit, wat steeds aftrekbaar is. Verschillende rechtspraak heeft deze stelling al gevolgd. Het feit dat de kosten niet kade…

 • Een dividend uitkeren in plaats van loon?
  woensdag 02/12/2009 Update: 02/12/2009

  Het is gekend dat een dividend uitkeren fiscaal niet voordelig is. Dit neemt echter niet weg dat de uitkering van een dividend soms toch goedkoper zal uitvallen dan het opnemen van extra loon. Als u bijvoorbeeld al € 37 330 loon opneemt, dan zal al het bijkomende loon belast worden in de hoogste schijf aan 50 %. Een dividend wordt daarentegen maar belast aan 25 %, hoewel het niet aftrekbaar is voor de vennootschap. In de regel worden dividenden uitgekeerd tijdens de algemene jaarvergadering …

 • Mag u geld dat uw werknemer aan u verschuldigd is van zijn loon afhouden?
  woensdag 28/10/2009 Update: 28/10/2009

  Stel dat uw werknemer geld aan u verschuldigd is, bijvoorbeeld omdat u hem te veel betaald heeft. De loonbeschermingswet bepaalt dat u dit bedrag slechts in 5 specifieke gevallen van zijn loon afhouden. Deze gevallen zijn de volgende: 1. Het eerste geval omvat de inhoudingen van belasting (meer specifiek de bedrijfsvoorheffing, de wettelijke sociale zekerheidsbijdragen en de overige sociale bijdragen uit een overeenkomst (individueel of CAO), zoals een werknemersbijdrage voor groepsverzek…

 • Bewaartermijn van boekhoudkundige stukken is voortaan ook voor kleine vzw’s 7 jaar
  dinsdag 27/10/2009 Update: 27/10/2009

  In 2008 werd de bewaartermijn van boekhoudkundige stukken voor grote en hele grote vzw’s op 7 jaar gezet. Voor kleine vzw’s bleef echter een tienjarige bewaartermijn gelden. Het Koninklijk Besluit van 27 september 2009 heeft ook voor kleine vzw’s, die enkel een vereenvoudigde boekhouding moeten voeren, de bewaringstermijn vastgelegd op 7 jaar. Dit besluit is in werking getreden op 22 oktober 2009.   Bron:

 • Herkwalificatie als dividenden van interesten uit een rekening-courant is niet altijd mogelijk!
  donderdag 22/10/2009 Update: 22/10/2009

  Als u als aandeelhouder of als bestuurder een geldlening doet aan uw vennootschap en daarop interesten ontvangt, dan kunnen deze interesten onder bepaalde voorwaarden worden geherkwalificeerd als dividenden. Dit is ook het geval als de geldlening wordt verleend door de echtgeno(o)t(e) of een kind van een aandeelhouder of bestuurder van de betrokken vennootschap. Waarom nadelig? Zo’n herkwalificatie is fiscaal nadelig aangezien dividenden niet aftrekbaar zijn voor de vennootschap. Intereste…

 • Door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes fiscaal belast?
  dinsdag 20/10/2009 Update: 20/10/2009

  Een werknemer begaat een verkeersovertreding tijdens de uitoefening van zijn job. Als de werkgever beslist de verkeersboete aan de werknemer terug te betalen, is hij daar sinds begin 2009 op sociaal vlak een solidariteitsbijdrage op verschuldigd aan de RSZ. Maar hoe zit het op fiscaal vlak? De minister van Financiën heeft zich daar op 14 mei 2009 over uitgesproken als antwoord op een parlementaire vraag. Volgens de minister is het wel degelijk mogelijk dat een dergelijke terugbetaling word…

 • Zelfstandigen worden vergoed als ze hinder ondervinden door openbare werken
  dinsdag 22/09/2009 Update: 22/09/2009

  Het is tegenwoordig niet onwaarschijnlijk dat een zelfstanidge onderneming tijdelijk moet sluiten omdat openbare werken ervoor zorgen dat niemand meer langs kan komen. Om de nadelige gevolgen die de zelfstandige daardoor ondervindt is het mogelijk om daarvoor een vergoeding te ontvangen van het Participatiefonds. Deze vergoeding bedraagt 75,55 euro per kalenderdag dat de onderneming gesloten was ten gevolge van openbare werken. Bij inbreuk op deze regeling kan daarentegen een geldboete worden o…

 • Verlaagd tarief van 6 % BTW bij afbraak en heropbouw
  woensdag 16/09/2009 Update: 16/09/2009

  Als u een gebouw laat afbreken en heropbouwen dan is hierop een verlaagd BTW-tarief van 6% op verschuldigd. Dit geldt voor 32 steden in België. Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot), dient u als bouwheer bij het btw-controlekantoor waar het gebouw gelegen is  een verklaring en een kopie van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw in. In de verklaring vermeldt u dat u het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal gebruiken …

1
2
3
...
4
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.